Visitationsproces

1.    

Som handlekommune ansøger du om en støttende indsats på Nordstjernen ved at sende nedenstående dokumenter til nordstjernen@struer.dk:

  • Matchningsskema
  • Børnefaglig undersøgelse jf. SEL §50
  • Barnets plan jf. SEL §140
  • Udvikling- og læringsplan fra barnets dagtilbud
  • Andre relevante beskrivelser (udredninger, lægefaglige undersøgelser, pædagogiske vurderinger etc.)

2.

Nordstjernen kvitterer for modtagelse af ansøgning.

3.

Nordstjernens forstander laver en faglig vurdering af, om barnet er i målgruppen til et tilbud på Nordstjernen. Forstander giver svar på ansøgning og der indgås et samarbejde omkring visitation, takstindplacering og det videre forløb.

4.

Der udarbejdes en kontrakt, som sendes til underskrift ved handlekommunen.

5.

Når kontrakten er underskrevet, indkalder Nordstjernens daglige leder til et opstartsmøde med barnets forældre og relevante samarbejdspartnere.

Luk alle
Åben alle

På Nordstjernen arbejdes der målrettet med den pædagogiske indsats gennem mål og delmål.

Den pædagogiske indsats er målrettet for børn visiteret efter §§ 52.3.6 og 52.3.5 tager udgangs i en § 140 barnets plan.

Vi vægter et tæt samarbejde omkring de lovpligtige opfølgningsmøder, efter 3. mdr. og herefter med 6 mdr. mellemrum jf. § 70. Vi tror på at en løbende opfølgning skaber kontinuitet i indsatsen, og er med til at sikre at målene i barnets plan realiseres.

Den pædagogiske indsats for børn visiteret efter § 84 opstilles som minimum fokuspunkter sammen med rådgiver og forældre.

Det betyder at vi arbejder systematisk med resultatdokumentation i form af forskellige registreringer ligesom vi anvender Sensum til at dokumentere vores daglige pædagogiske arbejde.

Udfra barnets plan som myndighed har udarbejdet, opstilles der delmål i samarbejde med barnet, forældre og skole i en individuel udviklings- og læringsplan.  Nordstjernen indkalder årligt til et opfølgningsmøde på denne.

Nordstjernens udviklings- og læringsplaner tager afsæt i grundelementerne fra KRAP og fokuserer derfor på barnets ressourcer, mestringsstrategier og fremadrettede støttebehov.

Kontakt

I forbindelse med visitation til aflastningen og boplads kontaktes:

Anja G. Lyngklip
Forstander
20 93 26 74
anjagl@struer.dk